În cadrul Asociaţiei "Dr. Carl Wolff" a Bisericii Evanghelice C. A. din România îşi desfăşoară activitatea Căminul pentru persoane vârstnice "Dr. Carl Wolff" şi Hospice Sibiu - centrul de îngrijire paliativă pentru persoanele bolnave în fază terminală. Dacă doriţi să susţineţi activitatea noastră din aceste două proiecte există posibilitatea ca dumneavoastră să viraţi asociaţiei noastre suma de 2% din impozitul anual pe venit.

Instrucţiuni de completare a formularului 230 "Cerere privind destinaţia sumei sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual" cod 14.13.04.13

Se completează de către persoanele fizice care au realizat venituri din salarii şi care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual, conform articolului 57 alin. (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează potrivit legii.

Contribuabilii care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit.

Formularul se completeză de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere: anual, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

Formularul se completează în două exemplare:

  • originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului;
  • copia se păstrează de către contribuabil.

Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal prin scrisoare recomandată.

Formularul se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului, la solicitarea acestuia.

A. Date de identificare a contribuabilului:

  • Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal;
  • Cod numeric personal - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil.

B. Destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea unei entităţi nonprofit, potrivit dispoziţiilor art. 57 alin. (4) din Legea 571/2003:

  • Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entităţii nonprofit. În cazul în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica "Suma", caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă conform legii.
  • Denumire entitate nonprofit, cod de identificare fiscală, cont bancar (IBAN) - au fost completate pe formular de către Asociaţia "Dr. Carl Wolff" a Bisericii Evanghelice C. A. din România. De aici puteţi descărca formularul 230 completat cu datele instituţiei noastre:

DESCARCA FORMULAR